Dożynki Gminy Suchy Dąb

12wrześniapopołudniuMarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczprzybyłdoSuchegoDębuwpowieciegdańskim.

Jednąznajmniejszychgmin,jakąjestSuchyDąbwpowieciegdańskim,PanMarszałekodwiedziłjużkilkakrotnie.

Byłynagrodyzakonkurs?Pięknawieś?,wyróżnieniepięknychwieńcówdożynkowychzewszystkichośmiusołectw,atakżerozstrzygnięciekonkursudladziecinanajpiękniejszeobrazkiprzedstawiające,takcharakterystycznedladawnychŻuław,domypodcieniowe.

KolaGospodyńzposzczególnychsołectwzaprezentowałypięknestoiska.

WdrodzepowrotnejPanMarszałekobejrzałruinykościoławSteblewie.

Zobacz także...