Odsłonięcie pomnika jeńców brytyjskich i radzieckich w Gnojewie w gminie Miłoradz.

PodhonorowympatronatemMarszałkaSenatuRP24majawGnojewieuroczyściezostałodsłoniętypomnikupamiętniającyjeńcówwojennychstalaguXXB.

W1940rokuwGnojewieNiemcywybudowalibaraki,wktórychwpoczątkowymokresieprzebywalijeńcyarmiiangielskiej.Około200Brytyjczyków(wwiększościprawdopodobniepilocistrąconychsamolotów)pracowaliprzybudowiemostunaWiślewKnybawie,aodjesieni1941rokudoGnojewaprzywiezionojeńcówradzieckich,którzypracowaliprzybudowiedrogi(obecniejesttodroganr22).Jeńcy,którychwieluzginęło,zostalipochowanipozaterenemobozu,apowojnieichszczątkiekshumowanonaterencmentarzyżołnierzyArmiiRadzieckiejiWspólnotyBrytyjskiejwMalborku.

PomnikstanąłobokXV-wiecznejkapliczki,którazostałaprzeniesionazpodkościoławobecnemiejsce.

Poapelupoległychiwojskowejsalwiehonorowej,MarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczwtowarzystwiekonsulówRosjiiWielkiejBrytaniiodsłoniłpomnik.

Ważne,żewśródosóbbiorącychudziałwuroczystościbyładużagrupamłodzieży,bojakpodkreśliłWójtGminyMiłoradzTadeuszBiliński,inicjatywaupamiętnieniategomiejscawyszłaodmłodychmieszkańcówgminy.

WswoimwystąpieniuMarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczmiędzyinnymipowiedział,żeodtądprzydrodzezCzarlinadoMalborkabędziemiejsceprzypominającemałoznanyfakt,żetakżetubyłybarakiprzymusowejpracy.

Zobacz także...