Walny Zjazd Pomorskiej Izby Rolniczej

WŁęgowieodbyłsięzjazdPomorskiejIzbyRolniczej,naktórymprzedstawianoproblemypomorskiegorolnictwa.

Natym,ostatnimjużwtejkadencjiZjeździe,MarszałekSenatuRPBogdanBorusewicz,wrazzPodsekretarzemStanuwMinisterstwieRolnictwaKazimierzemPlocke,wręczałdelegatompodziękowaniazazaangażowaniewpracęIzbyprzezcałąkadencję.

RównieżPanMarszałekotrzymałodPomorskiejIzbyRolniczejpamiątkowąstatuetkęznastępującymnapisem:?ZarządPomorskiejIzbyRolniczejskładaPanuMarszałkowiSenatuRPBogdanowiBorusewiczowiserdecznepodziękowaniezawieloletniąiowocnąwspółpracęorazzaangażowaniewrozwiązywanieproblemówpomorskiegorolnictwa.LiczącnadalsząwspółpracęzSamorządemRolniczym,którejefektembędziejeszczeintensywniejszyrozwójobszarówwiejskichPomorza,życzymysukcesówwżyciuzawodowymiosobistym?. 

Zobacz także...