Pomoc dla działaczy opozycji

31 sierpnia br. weszła w życie ustawa o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Mogą oni odtąd uzyskać na okres jednego roku skromną pomoc finansową 400 zł miesięcznie, a także dodatkową pomoc pieniężną nie częściej jednak niż raz na 12 miesięcy. Muszą zostać spełnione określone wymogi.

1980 - Biernacki001 kol-b

Brama Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r.

O pomoc mogą ubiegać się jedynie osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej i w przeszłości działały co najmniej przez 12 miesięcy w opozycji. Musi to potwierdzić IPN. Procedura przyznawania świadczeń jest skomplikowana. Trzeba uzyskać status działacza opozycji, który przyznaje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Najpierw jednak IPN musi potwierdzić, że wnioskodawca nie był funkcjonariuszem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. W przyszłości UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych, którą muszą powołać do końca roku marszałkowie województw. Na podstawie uzyskanych opinii wnioskodawca otrzyma decyzję od szefa Urzędu ds. Kombatantów, że spełnia się określone w ustawie kryteria dotyczące zaangażowania w działalność opozycyjną. Dopiero trzecim etapem jest uzyskanie decyzji od UdSKiOR o przyznaniu świadczenia finansowego.

12-miesięczne , świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje tym osobom, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury (jeśli gospodarują samotnie) lub osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 proc. najniższej emerytury (w 2015 r. jest to 880,45 zł). W przypadku osób, które ukończyły 67 lat, świadczenie może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można je przyznać bezterminowo.

Ustawa przewiduje też jednorazową pomoc pieniężną dla osób uprawnionych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych jeżeli:

– dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza 220 proc. najniższej emerytury

– albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury.

Jednorazowa pomoc materialna może być ? wyjątkowych przypadkach ? przyznana także osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Druki wniosków o pomoc można pobrać ze strony internetowej IPN.

Podsumowując, co należy zrobić:

  • Pobrać odpowiednie wnioski ze strony internetowej IPN
  • Wypełnione wnioski wysłać do IPN
  • Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z IPN wysłać wnioski do UdSKiOR.

Zobacz także...