Europejskie Centrum Solidarności ? inauguracyjne posiedzenie Rady Programowo ? Historycznej.

W Nowym Ratuszu w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowo ? Historycznej Europejskiego Centrum Solidarności. Na pierwszym posiedzeniu nastąpiło ukonstytuowanie Rady oraz wybrano jej przewodniczącego, którym jednogłośnie został marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Wiceprzewodniczącym Rady został prof. Andrzej Paczkowski.

Rada pełni rolę gwaranta rzetelności intelektualnej, historycznej i moralnej wystaw, badań, seminariów, konferencji, publikacji oraz innych, podobnych przedsięwzięć Europejskiego Centrum Solidarności. W jej skład wchodzą m.in. prof. Wojciech Roszkowski, prof. Jerzy Eisler, prof. Adolf Juzwenko, dr Maciej Zięba OP, dr Antoni Dudek oraz dr Aleksander Hall.

Zobacz także...