Podsumowanie VII Kadencji Senatu RP

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem VII Kadencji Senatu RP chciałbym przekazać Państwu informacje o pracach Izby, którą kierowałem.

?

Była to bardzo pracowita kadencja. Odbyły się 83 posiedzenia, w trakcie których rozpatrzyliśmy 973 ustawy skierowane przez Sejm. Senat wniósł do nich 5 408 poprawek, z których przyjęto 86%. Senat skierował do Sejmu 124 własne inicjatywy ustawodawcze; w części była to realizacja zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz postulatów zawartych w petycjach składanych przez obywateli i organizacje pozarządowe w Senacie. Umożliwiała to zmiana regulaminu, która została dokonana w tej kadencji.

Inna bardzo ważna działalność Senatu to opieka nad naszymi rodakami rozsianymi po całym świecie. Z trzystu milionów złotych będących w dyspozycji Senatu, na Litwę, Ukrainę i Białoruś skierowaliśmy 48% tej kwoty. Największą sumą ? łącznie sześćdziesięcioma trzema milionami złotych zostali wsparci Polacy na Litwie. Pomoc ta była adresowana przede wszystkim dla polskiego szkolnictwa.

Wiele uwagi Senat poświęcił także współpracy z samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Regularnie odbywały się zebrania Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dzięki pracy Zespołu udało się usprawnić przekazywanie 1% naszych podatków dla organizacji pożytku publicznego i zwolnić z podatku VAT żywność przekazywaną przez producentów do ?Banków Żywności?.

Ponadto Senat RP aktywnie działa w Stowarzyszeniu Senatów Europy.

W dniach 23-24 października 2009 z okazji 20.rocznicy odrodzenia Senatu RP Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy odbyło się z mojej inicjatywy w Gdańsku. Było to nadzwyczajne spotkanie, które odbywało się pod hasłem ?Demokracja w Europie w dwadzieścia lat po pierwszych wolnych wyborach na wschód od Muru Berlińskiego ? Europa w świecie w dwadzieścia lat po zimnej wojnie?. W trakcie gdańskich obrad przewodniczący wyższych izb parlamentów mieli możliwość poznania naszej polskiej drogi do wolności. Senat RP zainicjował także współpracę pomiędzy samorządami Polski i Rosji, w ramach której corocznie odbywało się Forum Regionów, będące dobrą płaszczyzną porozumienia na poziomie lokalnym obu państw.

Nawiązana też została regionalna współpraca z Francją, co jeszcze wzbogaciło dotychczasowe rozległe kontakty zagraniczne województwa pomorskiego i pozostałych województw naszego kraju.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zwany też ?Izbą Wyższą Parlamentu?, historycznie był niezmiennie likwidowany w chwilach gdy traciliśmy niepodległość, a przywracany wraz z odzyskiwaniem przez Polskę suwerenności

Ponieważ wydaje się, że praca Senatu RP jest stosunkowo mniej znana opinii publicznej, wraz z zakończeniem kadencji przekazuję Państwu te informacje.

 

Z poważaniem

Bogdan Borusewicz

?

Zobacz także...