Konkurs Senatu RP „List do taty”

Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz zachęca nauczycieli i uczniów klas IV i V do wzięcia udziału w IV edycji konkursu „List do taty”. Każdy senator może współorganizować ten ogólnopolski konkurs w swoim okręgu wyborczym. Dlatego senator Borusewicz zaprasza do udziału w konkursie uczniów ze szkół Gdańska i Sopotu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: biuro@b-borusewicz.pl 

 

Regulamin konkursu  „List do taty

 

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

– skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka,

zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci,

– tworzenie lokalnych środowisk wspierających kulturę odpowiedzialnego ojcostwa,

– propagowanie przykładów dobrego godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin,

– zainteresowanie senatorów rolą ojców w polskich rodzinach, a w szczególności w życiu i rozwoju emocjonalnym dziecka.

 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 • 1 Organizatorzy
 1. Organizatorami konkursu są:

– Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP,

– senatorowie, którzy zadeklarowali przeprowadzenie konkursu, oraz ich biura senatorskie,

zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

 1. Partnerem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka.

 

 • 2 Zasięg konkursu
 1. Konkurs prowadzony jest przez organizatorów w okręgach wyborczych senatorów deklarujących przeprowadzenie konkursu.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV i V szkół podstawowych z danego okręgu wyborczego. Senator może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu w jego okręgu wyborczym szkoły spoza okręgu.

 

 • 3 Rozpowszechnienie idei konkursu
 1. Informacje o konkursie są publikowane na stronach internetowych Senatu RP oraz Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.
 2. Rozpropagowanie idei konkursu wśród szkół nastąpi poprzez:

– rozesłanie przez biura senatorskie regulaminu konkursu wraz z materiałami do kuratoriów oświaty (drogą elektroniczną),

– przekazanie przez organizatorów oraz kuratoria oświaty informacji do szkół każdą dostępną drogą (telefonicznie, elektronicznie, pocztą).

 

 • 4 Zgłoszenie udziału w konkursie
 1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prześlą (pocztą lub elektronicznie) do właściwego biura senatorskiego zgłoszenie zawierające nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora lub nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu wraz z danymi do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail).
 2. Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
 3. Organizatorzy zapewniają anonimowość uczestnikom konkursu. Każda praca konkursowa powinna być podpisana pseudonimem i włożona do koperty, na której muszą być podane: pseudonim, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły oraz jej adres.

 

 • 5 Przebieg konkursu
 1. Biura senatorskie wraz ze szkołami organizują okręgowy etap konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu są prace pisemne na temat kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, które mogą mieć formę listu do ojca. Prace, stanowiące przedmiot konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie.
 3. Szkoły, zgodnie z terminarzem konkursu, zorganizują dla uczniów lekcje na temat „Rola ojca w życiu dziecka i w rodzinie”. Szkoły otrzymają od organizatorów materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzeniu zajęć. W zajęciach tych będą mogli wziąć udział goście zaproszeni przez szkoły, w tym przedstawiciele organizatorów.
 4. Prace konkursowe szkoły przesyłają w zbiorczej kopercie na adres biura senatorskiego, do którego zgłosiły wcześniej udział swoich uczniów w konkursie.
 5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

– samodzielność pracy,

– szczerość i autentyczność,

– umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

 1. Senator-organizator konkursu powołuje i przewodniczy jury, które ocenia nadesłane prace i wyłania zwycięzcę etapu okręgowego. Następnie zwycięska praca jest przesyłana do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Pozostałe prace są przesyłane do Biura Tato.Net.
 2. Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP powoła jury, które oceni nadesłane prace według kryteriów określonych w § 5 pkt 5 i wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Jury może również wyróżnić niektóre prace.
 3. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji z zachowaniem anonimowości autorów.
 4. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną, anonimową publikację oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

 

 • 6 Terminarz konkursu
 1. Rozesłanie zaproszeń do szkół – do 28 kwietnia 2017 r.
 2. Nadsyłanie do biur senatorskich zgłoszeń szkół chcących przeprowadzić konkurs – do 19 maja 2017 r.
 3. Przekazanie materiałów do szkół zgodnie z § 5 pkt 3 – do 31 maja 2017 r.
 4. Przeprowadzenie konkursu oraz lekcji na temat roli ojca w rodzinie w szkołach – do 22 czerwca 2017 r.
 5. Przesłanie prac konkursowych do biur senatorskich – do 30 czerwca 2017 r.
 6. Ocena prac konkursowych przez jury powołane przez senatorów i wyłonienie zwycięzcy etapu okręgowego – do 31 sierpnia 2017 r.
 7. Zakończenie etapu okręgowego i ogłoszenie wyników – do 15 września 2017 r.
 8. Przesłanie prac konkursowych do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP – do 25 września 2017 r.
 9. Ocena prac konkursowych przez jury Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP – do 6 października 2017 r.
 10. Spotkanie finalistów konkursu w Senacie RP połączone z oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu – do 31 października 2017 r.

 

 • 7 Nagrody
 1. Nagrody w etapie okręgowym ustalają, fundują i wręczają senatorowie – organizatorzy.
 2. Nagrodą dodatkową za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata I jego opiekuna do Senatu RP na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora – organizatora konkursu.
 3. W finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne.
 4. Nagrody będą miały charakter rzeczowy.
 5. Nagrodą dodatkową może być publikacja prac.
 6. Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego poprzez wystawy, prasę, materiały reklamowe wydawane w druku i w formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

Zobacz także...